Vedtekter

Malm Båtforening

Vedtekter for Malm Båtforening

Disse vedtekter er vedtatt av årsmøtet den 15. mars 1991, med endringer gjort i årsmøtet den 31 mars 1993 (§6). Navneendring Til Malm Båtforening på årsmøtet 29 mars 2009. Vedtektsendring 04.09.09 Kameraovervåking av havna.

§1
Organisasjon og formål

Malm Båtforening har som formål å skaffe båteiere sikre og trivelige båtplasser, samt bidra til å skape et positivt miljø for båteierne.

§2
Styrets oppgaver

Styret administrerer og leder foreningen. Styret har ansvar for at vedtak og bestemmelser blir etterkommet. Styret er besluttsomdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet, er lederens stemme avgjørende. Over alle forhandlinger og møter, føres protokoll. Saker av stor betydning for medlemmene forelegges årsmøtet, eventuelt medlemsmøte. Medlemsmøter avholdes etter behov og bekjentgjøres på den måte styre måtte bestemmer.

Styret består av 7 medlemmer. Årsmøtet velger styre bestående av:

Leder, Havnesjef, Sekretær, Kasserer, Husansvarlig,1 styremedlem og 1 varamedlem.

Alle valg gjelder for 2 år. Leder og sekretær velges samtidlig, Havnesjef og Kasserer, året etter. Havneleder fungerer som leder når leder er forhindret.

Årsmøtet velger også havnekomite og valgkomite for 2 år. Havnekomiteen skal bestå av 4 medlemmer, og valgkomiteen av 3 medlemmer. Havnesjefen skal være daglig leder av havnekomiteen. Ved 1 gangs valg skal et medlem i hver komite velges for 1 år.

§3
Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkallingen skjer med 14 dagers varsel. I saker hvor ikke annet er bestemt etter disse vedtekter treffes avgjørelser med simpelt flertall. Er stemmetallet likt, er leders stemme avgjørende. Dette gjelder ikke ved valg.

Årsmøtet behandler:

A) Årsmelding og revidert regnskap
B) Valg av styre
C) Valg av revisorer, havnekomite, valgkomite og eventuelt andre komiteer
D) Fastsettelse av medlemskontingent, innskudd pr. båtplass og årlig leie
E) Evn. Andre saker som styret ønsker behandlet av årsmøtet.
F) Andre saker som ønsket behandlet på årsmøtet, må være skriftlig og sendt styret innen 8 dager før møtet

Valgbare er alle medlemmer av foreningen. Tillitsmenn kan be seg fritatt for verv etter 2 års fungsjonstid. Unntak fra denne regel er revisorer, som kan velges utenfor medlemsorganisasjonen.

Ekstraordinært årsmøte holdes når flertallet i styret, eller minst 10 av de øvrige medlemmene krever det. Innkalling og innleveringsfrist for saker som ønsket behandlet, som ved ordinært årsmøte.

§4
Kontingent

Kontingent, innskudd og årlig leie er den som årsmøtet til enhver tid fastsetter.

§5
Medlemskap og plikter

Medlemmer er alle som har betalt kontingent til foreningen. Medlemmene forplikter seg til å følge foreningens lover og regler.

§6
Oppløsning

Malm båtforening kan ikke oppløses, forandre navn eller sammensluttes med en annen organisasjon uten et vedtak med 2/3 flertall av foreningens medlemsmasse, på årsmøte eller at beslutningen må gjentas på et nytt ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Avgjørelse vedrørende foreningens papirer, arkiv og eiendeler, blir å behandle på samme måte.

§7
Vedtektsendringer

Endring av vedtekter må ha 2/3 flertall i årsmøte. Forslag til forandring av foreningens vedtekter, må være i styrets hende innen 8 dager før årsmøtet.

Småbåthavn:

Disse vedtekter er vedtatt av årsmøtet den 15 mars 1991, med endringer gjort på årsmøtet 31 mars 1993 (§3, pkt A og F. Nytt pkt. K og l ), og endring gjort av årsmøtet 16 mars 1997 (§3, nytt pkt. M), og endring gjort av ekstraordinært årsmøte 4. april 2002 (endring av §3 pkt. c og pkt. j) Endring 14.februar 2010. nytt pkt. §6.

§1
Formål

Malm Båtforenings småbåthavn i Malm er foreningens eiendom. Formålet med havnen er å skaffe båteiere sikre og trivelige båtplasser, samt bidra med å skape et positivt miljø for båteierne.

§2
Ledelse

Småbåthavnas daglige virksomhet ledes av en havnekomite, bestående av 4 personer, hvor havnesjefen er leder. Disse velges av foreningens generalforsamling (årsmøtet) for 2 år.

§3
Småbåthavna

A) Småbåteierne skal verne om havna og dens miljø og etter beste evne støtte opp under arbeidet for å realisere formålet med havna. De skal derfor se til at det ikke oppstår skade på brygger, båter og lignende, og straks melde fra til havnekomiteen dersom uregelmessigheter oppstår. Skade som er oppstått på anlegget som skyldes mangelfull fortøyning, skal erstattes.

B) Alle båter i havna skal være ansvarsforsikret. Alle båter må være registrert og
påført registreringsnummer.

C) For å få tildelt båtplass, må båteieren være medlem av foreningen og ha betalt
innskudd og årlig leie. Årlig leie og innskudd er de som årsmøtet til enhver tid
fastsetter. Ved ikke betalt årsavgift/medlemskap ved utsetting av bryggene, vil
båtplassen bli avlåst. Ved ny salg av båtplass, oppheves kontrakt ved manglende
betaling.

D) Medlemmene plikter å delta i det dugnadsarbeide havnekomiteen til enhver
tid finner nødvendig for drift og stell av havn og omgivelser.

E) Ved betaling av innskudd og leie, får båteieren utlevert 1 stk nøkkel, som passer
til brygger og skipperstua. Ved tap av nøkkel er båteieren selv ansvarlig, og må dekke tapet. Porten til bryggene må til enhver tid holdes lukket og låst.

F) Enhver båteier har ansvar for tilsyn med den båtplass han er blitt tildelt. Han skal
påse at egen båt er fortøyd og avfendret på forskriftsmessig måte, slik at brygger
og andre båter ikke blir skadet. Alle båter skal ha strekkavlastere. Helst av gummi.

G) I havneområdet og dets umiddelbare nærhet, skal farten settes ned til nødvendig
styrefart. Max 3 knop.

H) Forurensning: Det er ikke tillat å slippe ut olje, eller forurensende stoffer i sjøen
ved båthavna. Bruk av toalett som går direkte i sjøen, er ikke tillat i havna.

I) Overdragelse av båtplass: En båteier kan overdra retten til båtplass til ektefelle eller
barn. Det samme gjelder ved arv.

J) Oppsigelse og innløsing av båtplass: Oppsigelse av båtplass skal skje skriftlig innen 1 januar.
etter oppsigelse har båteieren rett til å få tilbakebetalt av foreningen verdien av
båtplassen. Innskuddet skal betales tilbake så snart plassen er solgt. Innskuddet
betales tilbake med dagens pris, minus et administrasjonsgebyr på 15 %.

K) Barn har ikke adgang til havneanlegget uten følge av voksne.

L) Justeringer, forandringer etc. på bryggeanlegget er ikke tillatt uten tillatelse fra
havnekomiteen.

M) Når det gjelder størrelser på båter i malm båtforening, settes den til en vekt av
5.0 tonn. Ved større båter kan det vurderes i hvert enkelt tilfelle, om det skal
gies adgang til bryggene, eller gies bistand til å legge båter på svai.

§4
Båtplass

Det etableres en venteliste for båtplasser. Ledige og nye plasser tilbys den som står øverst på listen. Eierne av båtplasser som skifter til større eller mindre båter. Og av den grunn har behov for en annen størrelse på båtplassen, har likevel fortrinnsrett til ledig båtplass. Båtplassen kan ikke belånes, pantsettes eller på annen måte beheftes. Framleie av båtplass tillates ikke. All salg og utleie av båtplass skal gå gjennom foreningen.

§5
Plikter

Enhver båteier har plikt til å følge foreningens lover og de bestemmelser og forholdsregler som til enhver tid måtte gjelde for bruken av havna. En båteier som handler i strid med foreningens vedtekter, og unnlater å følge gjeldende bestemmelser, eller på annen måte opptrer slik at han/hun på urimelig måte, sjenerer andre båteiere eller foreningen og dens organer, kan fratas retten til båtplass. Vedkommende båteier har rett til økonomisk innløsing for verdien av båtplassen.

§6
Kameraovervåking

På grunn av tilfeller av tyveri og hærverk, ønsker vi bedre overvåking av båthavna. Bryggene er ikke åpen for alminnelig ferdsel. Bryggene er kun for båteiere, leiere og gjester på gjestebrygge. Det skal være grind på begge pirene. Overvåkingen kan kun kontrolleres av leder, eller hans stedfortreder. ( Havnesjef ). Opptak skal ikke brukes til å overvåke båter, båteiere eller gjester. Opptak skal kun brukes for å avdekke tyveri, eller hærverk i havna.

§7
Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtekter kan bare vedtaes på Malm båtforenings årsmøte med 2/3 flertall.

Det er stengt for kommentarer.